LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬT

Ngày đăng: 25/07/2022 02:22 PM

  http://tiengnhat.asano.edu.vn

  1. JLPT LÀ GÌ?

  日本語能力試験(にほんごのうりょくしけん) hay tên trong tiếng Anh là Japanese Language Proficiency Test (JLPT), tiếng Việt gọi là kỳ thi Năng Lực Tiếng Nhật.

  Đây là kỳ thi đánh giá tiếng Nhật nổi tiếng, phổ biến và có uy tín nhất hiện hay. J

  LPT được tổ chức bởi Japan Foundation (国際交流基金 – こくさいこうりゅうききん), một tổ chức thuộc Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Hiện tại JLPT được tổ chức hàng năm tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
  Hiện tại, kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật (Năng lực Nhật ngữ, hay Japanese Language Proficiency Test) được tổ chức với 5 cấp bậc từ N1 (khó nhất) tới N5 (dễ nhất).


  Đối tượng tham gia: Tất cả mọi người không có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nhật đều có thể tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT, không phân biệt tuổi tác, dân tộc, tôn giáo hay giới tính.

  2. CÁC CẤP ĐỘ TRONG TIẾNG NHẬT JLPT

  N1 Có thể hiểu tiếng Nhật trong các tình huống đa dạng.
  Đọc -Có thể đọc bình luận báo chí viết về các đề tài đa dạng, đọc văn viết hơi phức tạp về mặt lý luận, văn viết có độ trừu tượng cao và hiểu cấu trúc cũng như nội dung bài văn.
  - Có thể đọc các bài có nội dung sâu về nhiều chủ đề, hiểu dòng chảy câu chuyện và cách diễn đạt.
  Nghe

  - Có thể hiểu chi tiết dòng chảy câu chuyện, nội dung câu chuyện quan hệ giữa các nhân vật và cấu trúc lý luận của nội dung khi nghe các bài nói như hội thoại, tin tức, bài giảng ở các tình huống đa dạng.

  N2 Hiểu tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, thêm vào đó có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật trong các tính huống đa dạng.
  Đọc - Có thể đọc đoạn văn có chủ đề rõ ràng, hiểu nội dung như các bài báo, bài tạp chí, bài giải nghĩa, bình luận đơn giản… về các chủ đề đa dạng.
  - Có thể đọc các bài viết về các chủ đề chung, hiểu dòng chảy câu chuyện và ý đồ diễn đạt.
  Nghe - Có thể nghe các tình huống thường ngày và các bài nói tự nhiên trong các tình huống đa dạng như hội thoại, tin tức, hiểu dòng chảy câu chuyện, nội dung, quan hệ giứa các nhân vật, nắm được ý chính.
  N3 Có thể hiểu ở mức nhất định tiếng Nhật dùng trong các tình huống hàng ngày.
  Đọc - Có thể đọc hiểu văn chương diễn đạt nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
  - Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
  - Có thể hiểu văn chương hơi khó trong phạm vi nhìn thấy trong các tình
  huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác.
  Nghe - Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại có chủ đề trong nói chuyện tự nhiên hàng ngày.
  N4 Có thể hiểu tiếng Nhật căn bản.
  Đọc -  Có thể đọc hiểu văn chương hay dùng hàng ngày viết bằng những từ vựng và chữ Kanji cơ bản.
  Nghe - Có thể hiểu nội dung hội thoại trong tình huống hàng ngày nếu nói chậm.
  N5 Có thể hiểu ở mức nào đó tiếng Nhật căn bản.
  Đọc - Có thể đọc hiểu cụm từ, câu, đoạn văn dạng cố định viết bằng chữ Hiragana, chữ Katakana, chữ Hán cơ bản dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
  Nghe -Có thể nghe được thông tin cần thiết trong hội thoại ngắn, nói chậm trong các tình huống hay gặp hàng ngày như lớp học, cuộc sống xung quanh.

  Trước đây, kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) được chỉ được chia thành 4 cấp độ chứ không phải 5 cấp độ (N5~N1) như hiện nay.

  Đó là Cấp độ 1 (1-kyuu), cấp độ 2 (2-kyuu), cấp độ 3 (3-kyuu), cấp độ 4 (4-kyuu). Sự khác nhau giữa các cấp độ mới (N=New, Nihongo) và các cấp độ cũ như sau:

  • N1: Giống cấp độ 1-kyuu cũ nhưng cao hơn một chút. Điểm đỗ giống nhau.
  • N2: Hầu như giống cấp độ 2-kyuu cũ.
  • N3: Là cấp độ trung gian giữa 2-kyu và 3-kyuu cũ. (CẤP ĐỘ MỚI ĐƯỢC MỞ THÊM)
  • N4: Hầu như giống cấp độ 3-kyuu cũ.
  • N5: Hầu như giống cấp độ 4-kyuu cũ.

  Nếu bạn nào đã có 1-kyuu hay 2-kyuu thì bạn cũng sẽ đang có trình độ N1 hoặc N2. Còn nếu bạn đang có 3-kyuu thì bạn có trình độ N4, nếu bạn có 4-kyuu thì bạn có trình độ N5.

  3. CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG NHẬT JLPT 

  Bạn có thể xem bảng dưới đây, trong đó có 3 phần:

  • 言語知識(文字・語彙・文法):Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, Từ vựng, Ngữ pháp)
  • 読解: Đọc hiểu
  • 聴解: Nghe hiểu

  Tất tần tật những điều bạn cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

  Cấp N1 và N2 thi kiến thức ngôn ngữ (chữ, từ vựng, ngữ pháp) và đọc hiểu chung.

  Còn N3, N4, N5 thì chia làm hai phần. Phần 1 là kiến thức ngôn ngữ gồm chữ, từ vựng. Phần 2 là kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp và đọc hiểu.

  Các cấp từ N5~N1 đều có thi nghe hiểu riêng.


  4. ĐIỂM CỦA TỪNG PHẦN THI

  Điểm các phần thi năng lực tiếng Nhật như trong bảng sau:

  Tất tần tật những điều bạn cần biết về kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

  Các phần thi đều có tổng điểm trong phạm vi 0 ~ 180, trong đó:

  Cấp N1, N2, N3:

  • Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): 0 ~ 60
  • Đọc hiểu: 0 ~ 60.
  • Nghe hiểu: 0 ~ 60.

  Cấp N4, N5:

  • Kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp) – Đọc hiểu: 0 ~ 120.
  • Nghe hiểu: 0 ~ 60.

  5. TIÊU CHÍ ĐẬU KỲ THI JPLT

  Trình độ tiếng Nhật Tiêu chí
  N1

  Điểm tổng: Trên 100 điểm (Tối đa: 180).

  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  N2

  Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180).

  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  N3

  Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180).

  Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng, ngữ pháp): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  N4

  Điểm tổng: Trên 90 điểm (Tối đa: 180)

  Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120)

  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60)

  N5

  Điểm tổng: Trên 80 điểm (Tối đa: 180).

  Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Trên 38 điểm (Tối đa: 120).

  Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).

  Chú ý là khác với kỳ thi JLPT trước đây (chỉ cần điểm tổng lớn hơn điểm đậu), kỳ thi JLPT mới ngoài yêu cầu điểm tổng phải lớn hơn mức đậu, còn yêu cầu điểm thành phần phải lớn hơn mức chuẩn (ví dụ điểm chuẩn của Đọc hiểu là 19 điểm, điểm chuẩn của Nghe hiểu là 19 điểm).

  Điểm đậu kỳ thi JLPT cũ:

  • 1-kyuu: Trên 70%, tức là trên 280 điểm. Điểm tối đa: 400 điểm.
  • 2-kyuu, 3-kyuu, 4-kyuu: Trên 60%, tức là trên 240 điểm. Tối đa: 400 điểm.
  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline
  0765 896 213
  0938 46 55 50